Ingezonden brief aangaande de scholen in Jabeek, Bingelrade en Doenrade

De redactie van  Òs Doonder heeft een open brief ontvangen die gericht is aan alle ouders met kinderen op de scholen in Jabeek, Bingelrade en Doenrade


20 maart 2017

Lieve ouders en verzorgers van onze kinderen in Jabeek, Bingelrade en Doenrade,

Hoewel ik ieder dorp zijn eigen school gun om de leefbaarheid hoog te houden in een dorp en ik begrijp dat het absoluut noodzakelijk is om te vechten voor het beste voor al onze kinderen, vrees ik dat we straks allemaal verliezen en met lege handen komen te staan!

Samenwerken
Vanaf ongeveer 2011 is duidelijk geworden dat vanwege de krimp in geheel Zuid-Limburg de leerlingenaantallen zouden dalen en er iets moest gaat gebeuren aangaande de school in Doenrade.

In Bingelrade en Jabeek is vanwege de nog lagere leerlingenaantallen men in 2006 gestart over de toekomst van de 2 scholen in die kernen. Een quickscan, in opdracht van Innovo en voormalig directeur Leon Swelsen, gaf aan dat nieuwbouw voor de kinderen van Jabeek en Bingelrade alleen niet realistisch was, zonder de leerlingen van Doenrade.
De kinderen uit alle 3 de kernen waren nodig om iets nieuws te realiseren, minstens 50% van de toen meer dan 100 leerlingen.

Toen in 2013 een voorgenomen sluiting van Doenrade in 2016 werd aangekondigd door schoolbestuur Kindante, zijn de ouders van Doenrade niet bij de pakken neer gaan zitten.

Zij hebben zelf contact gezocht met directeur Leon Swelsen van St. Gertrudis en De Spil en zelf contact gezocht met de toenmalige Lobbygroep. Want de ouders uit Doenrade wilden samenwerken om één school voor het gebied Bingelrade, Jabeek en Doenrade en zelfs de Duitse Selfkant te realiseren. Een school met een vernieuwend onderwijsconcept dat in de juiste samenspraak met alle ouders tot stand zou worden gebracht.

De ouders van Doenrade hebben in 2014 aan Bert Nelissen en de gemeente Schinnen moeten beloven om samen te gaan werken met de ouders in Jabeek en Bingelrade. Dus zijn de ouders gaan proberen samen te werken met de ouders van Bingelrade en Jabeek.
Dit heeft al resultaten opgeleverd in de vorm van de samenwerken tussen de voetbalverenigingen en fanfares van Jabeek en Doenrade.
Helaas heeft het niet geleid tot samenwerking tussen de ouderraden van de scholen, ondanks pogingen van de ouderraad in Doenrade.

De gemeente Schinnen was bereid om te investeren in een nieuwe unilocatie op het grondgebied van de gemeente Onderbanken, onder de voorwaarde van samenwerking.
En die investering zou hard nodig zijn, want dat was ook hét signaal richting de politiek in Onderbanken omdat ook daar ook geld vrijgemaakt moest worden om samen een unilocatie te kunnen realiseren.

Maar die bal is tot groot verdriet van de ouders in Doenrade vanuit de ouders in Jabeek en Bingelrade niet opgepakt. Zelfs niet toen Bert Nelissen tijdens de bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum in Jabeek medio maart 2015 aangaf dat als er niet wordt samengewerkt, dat Innovo zich moeten beraden op de toekomst van de scholen in Bingelrade en Jabeek.

Pas toen in mei/juni 2016 de gemeente Schinnen de toegezegde financiering, op basis van een rapport van de RO Groep daadwerkelijk agendeerde en als bestemming (ver)nieuwbouw van de school in Doenrade gaf, kwam pas het besef bij de ouders dat het 5 over 12 was en dat de unilocatie in het middengebied bijna geen optie meer was.

Uiteindelijk is in een bijeenkomst met gemeenten Onderbanken, Schinnen, Innovo, Kindante én Movare voor plan C gekozen, vernieuwbouw in Doenrade. Dus niet plan A (middengebied) dat wel het eerste uitgangspunt was ofwel nieuwbouw in Doenrade (plan B).

De reden was Movare en gemeente Onderbanken tegemoet te komen, daar anders Movare in het slechtste geval in de toekomst over zou gaan tot sluiting van de school in Merkelbeek. En dit heeft Movare schriftelijk bevestigd op 2 februari 2017, toen ‘s avonds het verzoek om 3 miljoen Euro te investeren aan de raad in Onderbanken werd ingebracht en werd afwezen. Die 3 miljoen Euro werd mede door het standpunt van Movare en gemeente Onderbanken omtrent de school in Merkelbeek afgeschoten.

Plan D – verbouw van Bingelrade – is niet conform het coalitieakkoord van de gemeente Onderbanken.
Volgens het coalitieakkoord is men bereid om in tijdelijke huisvesting te investeren, niet in stenen.
Leslokalen inrichten in het ontmoetingscentrum van Bingelrade dan maar? Of noodlokalen op het schoolplein van De Spil?
Ik denk niet dat enige ouder noch hun kinderen daar op zit te wachten.

Onderwijskwaliteit en leerlingaantallen
Het begrip kwaliteit van onderwijs wordt veelvuldig gebruikt maar laat zich niet eenduidig uitleggen. Voor ons als ouders zou dit moeten zijn de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, het team, de ouders en kinderen, waarbij de kinderen centraal staan. Het gaat dan om de kwaliteit van het lesgeven op de scholen, maar ook om aanvullende voorzieningen en zorg voor kinderen (peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschools aanbod, bibliotheek, jeugdzorg, ondersteuning bij opvoeden en opgroeien).

Onze scholen zijn ‘kleine scholen’. Een kleine school is een school met minder dan 100 leerlingen. Hieronder staan de huidige leerlingaantallen per school per 01-10-2016:

  • R.K. basisschool De Spil, Bingelrade: 67 leerlingen, opheffingsnorm 70 leerlingen
  • R.K. basisschool St. Gertrudis, Jabeek: 76 leerlingen, opheffingsnorm 70 leerlingen
  • R.K. basisschool St. Jozef, Doenrade: 81 leerlingen, opheffingsnorm 100 leerlingen

bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/po-totaal/po-bron.jsp

Zoals jullie kunnen zien zitten twee van de bovengenoemde scholen met hun leerlingaantallen op de peildatum van 1-10-2016 onder de opheffingsnorm van de betreffende gemeente.

Gemeente Onderbanken hanteert een administratieve splitsing van de opheffingsnorm, waardoor de kleine kernen Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek een lage opheffingsnorm van 70 leerlingen hebben. Daarentegen heeft de grote kern Schinveld een hogere opheffingsnorm, te weten 94. Was dat niet het geval, dan lag deze voor alle 4 de kernen op 82 leerlingen en hadden Bingelrade en Jabeek al lang in de gevarenzone gezeten!
bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032502/2014-01-03#Bijlage1

Gemeente Schinnen hanteert geen administratieve splitsing maar heeft voor elke kern, groot of klein dezelfde norm van 100 leerlingen gedefinieerd.
bron: https://www.avs.nl/artikelen/stichtingsenopheffingsnormenpogewijzigd

De daling in leerlingenaantallen maakt het noodzakelijk dat een school haar organisatorisch en onderwijskundig concept op tijd aanpast of bijstuurt. Vanuit de overheid gelden wettelijke normen voor de bekostiging van scholen. Minder kinderen betekent minder vergoeding vanuit de overheid. Over het algemeen geldt dat een lagere bekostiging direct invloed heeft op de mogelijkheden die een school heeft op het gebied van lesgeven, lesmethodes, personeel en klassengrootte.

Op de scholen Jabeek en Bingelrade is naar aanleiding van het teruglopende aantal leerlingen en daarmee de teruglopende bekostiging en druk op de onderwijskwaliteit van deze scholen een keuze gemaakt om naar een ander schoolsysteem over te stappen; dit was een noodgreep van bestuur en directie omdat de situatie met te weinig FTE’s en financiële middelen niet te handhaven was.
Innovo hanteert financiering op basis van gemiddelde schoolgrootte, maar dat is niet lang meer te continueren, want een ondergrens van 50 kinderen is naar mijn mening te laag, je praat dan over gemiddeld 6-7 kinderen per leerjaar. Dat maakt het aanbod van kinderen om vriendjes te maken wel erg laag.

Sommige ouders met kinderen in Bingelrade hebben zich gerealiseerd dat de school te klein aan het worden was en hebben de beste keuze gemaakt die zij als ouder hebben kunnen maken: hun kind naar een school laten gaan waar in hun ogen goed structureel onderwijs geboden kan worden.

Wellicht is het nieuwe onderwijssysteem in Bingelrade en Jabeek goed, maar ontbeert het gewoon aan onvoldoende leerlingen om de middelen te kunnen verwerven om dit onderwijssysteem goed te laten functioneren.
De ouders in Doenrade hebben zich en willen zich nog steeds flexibel opstellen en staan open voor nieuwe, betere onderwijssystemen. In Doenrade zijn wij best bereid om het onderwijssysteem van Jabeek en Bingelrade te adopteren!

Op de basisschool in Doenrade wordt momenteel een systeem van 4 combinatiegroepen met 2 jaargroepen per combinatiegroep gehanteerd. Wij als ouders ervaren dit toch wel als de minimale opzet wat een school moet hebben. Worden het 3 groepen per klas, dan is dat voor ons een brug te ver. Kwaliteit van onderwijs staat voorop.

Kindante hanteert geen 100 leerlingen als minimum. Nee, Kindante hanteert de opheffingsnorm per kern. En helaas is deze voor Doenrade, een school met (nu) 94 leerlingen net te hoog. Is het emotioneel gezien eerlijk ten opzichte van de lage opheffingsnorm in Bingelrade en Jabeek? Gevoelsmatig niet. Maar rationeel gezien is het een feit. Wij kiezen voor ratio en onderwijskwaliteit boven emotie en behoudzucht voor eigen kern, ook al zou dat tot sluiting van Doenrade kunnen leiden.

Faciliteiten, bereikbaarheid en veiligheid
Kijken we naar de faciliteiten die de 3 scholen in de directe nabijheid (eigen kern) hebben, komt Bingelrade er maar bekaaid vanaf. Want deze heeft geen gymzaal en geen peuterspeelzaal. Jabeek en Doenrade hebben deze wel. Bingelrade heeft in feite alleen maar een school, verder niets.

De school in Jabeek heeft voldoende parkeerplaatsen om ouders hun kind af te laten zetten. Ook is de school binnendoor goed te bereiken.

De school in Bingelrade is moeilijker te bereiken vanwege de flessenhals die de Dorpsstraat vormt. Parkeergelegenheid is er weinig, deze zou dan op het grasveld achter de school gerealiseerd moeten worden. Zelfs wanneer vanuit Viel naar de school gefietst moet worden is de Dorpstraat gevaarlijk; het probleem met de flessenhals in Bingelrade is eigenlijk niet op te lossen.

De school in Doenrade heeft voldoende parkeergelegenheid nu rondom de school en heeft ruimte zat om de parkeergelegenheid rondom de school uit te breiden. Dit is ook door de gemeente Schinnen toegezegd.
De bereikbaarheid van Doenrade is goed. Vanuit Viel is de school via fiets te bereiken, want deze is het laatste stuk afgesloten voor auto’s. Voor ouders die vanaf de Kneijkuilerweg met de auto komen, is de school via zowel de Kerkstraat als achter ’t Gokken te bereiken. Een simpele aanpassing naar eenrichtingsverkeer maakt die routes ook nog veiliger.
En een voetgangers/fietstunnel – net zoals bij de rotonde bij Jabeek – is de gemeente Schinnen bereid om aan te leggen.

Ratio, niet emotie
Als je het de ouders van Doenrade vraagt gaat het voor hen niet om de locatie, maar om de onderwijskwaliteit en gezelligheid die hun kind op een school ervaart.

Ouders, stel jezelf eens de vraag over wat voor jou het belangrijkst is:

  • De aanwezigheid van onderwijs in mijn eigen dorpskern is belangrijker dan de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden (het onderwijs moet in mijn eigen kern aangeboden worden)
  • De kwaliteit van het onderwijs dat mijn kind geniet/aangeboden wordt is belangrijker dan een onderwijsinstelling in mijn eigen kern (het onderwijs mag in een naburige kern genoten worden)

Als alle emoties aan de kant worden geschoven, zal iedere ouder direct voor optie 2 kiezen, want wie wil nu niet het beste onderwijs voor zijn kind?

Met 1 school, ongeacht locatie, kunnen we goed onderwijs realiseren. En hopelijk kunnen we dat samendoen.

Dat geldt ook voor de Medezeggenschapsraden van alle drie de scholen, want die zijn verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, niet voor de leefbaarheid in een kern. En ieder kind heeft recht op het genieten van onderwijs in een grote groep leeftijdsgenoten.

Samen
Door in het onderzoek als ouder te kiezen voor een nieuwe school, met een gezamenlijk gekozen onderwijssysteem, een nieuwe naam in een geheel vernieuwd gebouw in Doenrade geeft dat ons als in ieder geval de mogelijkheid om SAMEN inrichting te geven aan een nieuwe school voor ons allemaal!

Als oud-leerkracht en ouder zie ik jullie dan ook allemaal graag terug op ONS gezamenlijke schoolplein!

Met vriendelijke groet,
Marissa Davis